การรับเงินจากสหกรณ์ฯ ให้ได้รับความสะดวกและรวดแร็ว
Posted: Admin Date: 2015-07-24 18:03:11
IP: 58.11.76.30
 
เรียน  สมาชิกทุกท่าน
 
          ท่านสมาชิกที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วในการรับเงินต่างๆ จากสหกรณ์ ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ขอให้ใช้บริการ หรือ เปิดบัญชีเงินฝากกับ  ธนาคารกรุงไทย  เนื่องจาก สหกรณ์ฯ ใช้บริการโอนเงินระบบ online กับ
ธนาคารกรุงไทย ในส่วนกลางไม่เสียค่าธรรมเนียมโอน ถ้าส่วนภูมิภาคจะเสียค่าธรรมเนียมโอน รายการละ  10  บาท
เมื่อสหกรณ์ฯ โอนแล้ว ท่านสมาชิกจะได้รับเงินทันที
          แต่ถ้าท่านสมาชิกมอบอำนาจให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารอื่น(ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย)  มีข้อกำหนด
ที่จะต้อง ทำรายการภายในเวลา  11.00 น. และบัญชีปลายทางที่รับโอนจะได้รับเงินเข้าบัญชี เวลา 15.00 น.ไปแล้ว
 
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ