การขาดส่งเงินงวดชำระหนี้สหกรณ์
Posted: admin Date: 2017-03-24 17:54:16
IP: 103.40.141.254
 
 
 
 
 

 

เรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด

 

การขาดส่งเงินงวดชำระหนี้สหกรณ์ มีผลอย่างไรบ้าง

สมาชิกที่ ลาคลอดบุตร ลาบวช โอนย้ายหน่วยงาน เกษียนอายุงาน หรือ ลาออกจากราชการ เป็นต้น ไม่ได้รับเงินได้รายเดือนหรือเงินออกล่าช้า จึงไม่มีเงินหักส่งชำระหนี้สหกรณ์ ทำให้ขาดส่งเงินงวดชำระหนี้สหกรณ์ ถ้าสมาชิกจะรักษาผลประโ่ยชน์ของตนเอง จะต้องนำเงินส่งสหกรณ์ ถ้าไม่นำส่งจะมีผล ดังนี้

1. จะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืนในวันประชุมใหญ่สามัญ ตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 28(2)

2.อาจถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ เนื่องจากขาดส่งชำระเงินงวดตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 56(2) และ 56(5)

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด