กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560
Posted: mini Date: 2017-11-15 19:07:19
IP: 125.25.146.222
 
 
 
 
 

 

 

         ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 20/2560 เมื่อวันที่ 15 พ.ย.2560 

มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วันจันทร์ที่ 27 พ.ย.60 ณ กระทรวงแรงงาน

กำหนดการประชุม ดังนี้

      - ลงทะเบียนเลือกตั้ง เวลา 7.30 น. - 11.30 น.

      - ลงทะเบียนเข้าประชุม เวลา 8.00 น.

      - เปิดการประชุม เวลา 9.00 น.

      - ปิดการประชุม  สมาชิกรับใบสำคัญรับเงินลงชื่อนำส่งสหกรณ์ 

        เพื่อใช้เป็นหลักฐานการเข้าร่วมประชุม และสหกรณ์จะโอนเงิน

        เข้าบัญชีธนาคารสมาชิกหลังตรวจสอบความถูกต้องแล้ว

 

กำหนดอัตราปันผล เฉลี่ยคืน

      - อัตราเงินปันผลร้อยละ 6.00 ของเงินค่าหุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว

      - อัตราเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 9.04 ของดอกเบี้ยที่ส่งชำระสหกรณ์ปี 2560

*** ขณะนี้ สามารถเข้าไปตรวจสอบ เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน ได้แล้วที่เว็บนี้Ŵ  ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม