ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562
Posted: admin Date: 2019-11-19 14:28:49
IP: 125.24.103.59
 
 
 
 
 

กำหนดการและระเบียบวาระการประชุมใหญ่ประจำปี 2562

รายงานการประชุมใหญ่สามัญปี 2561

รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2562

รายงานงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์

แก้ไขระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการฯŴ  ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม