วิสัยทัศน์สหกรณ์
Posted: admin Date: 2020-05-25 15:46:02
IP: 125.24.165.17
 

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรหลักในการให้บริการสมาชิก

ในการบริหารจัดการด้านการเงินด้วยความรวดเร็ว

โปร่งใส เสมอภาค เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น