ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
Posted: Admin Date: 2014-10-15 15:44:03
IP: 1.46.80.6
 

 

  เบอร์โทรศัพท์ตามฝ่าย 

เงินกู้พิเศษช่วยเหลือค่าครองชีพ 2567

ตารางการส่ง เงินต้นและดอกเบี้ย

_______________________________________________________

เงินกู้พิเศษปันผลรายปี ประจำปี 2567 

 

แนบสำเนาบัตร ปปช./บัญชีธนาคาร

              

ตารางกู้เงินกู้สามัญ  และหลักเกณฑ์ 
 •   ตารางเงินกู้สามัญ 65 เท่า (ขรก ลูกจ้างประจำ)
            
 •   ตารางเงินกู้สามัญ 25 เท่า (สมาชิกข้อ32(3))
 •      
 •   คำแนะนำ ทำเอกสารกู้เงินสามัญ
 •                
เงินกู้สามัญ
 •   เอกสารมี 2 หน้า พิมพ์แผ่นเดียวกัน หน้า-หลัง

  เอกสารประกอบ

      

 •   1.คำขอกู้เงินสามัญ ใหม่ (สอ.รง.60-003)
 •       
 •   2.หนังสือสัญญากู้เงินสามัญ 
 •       
 •   3. หนังสือสัญญาค้ำประกัน 
 •       
 •   4. หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหัก ผู้กู้+ผู้ค้ำ
 •       
 •   5.หนังสือมอบอำนาจรับเงิน 
 •         
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ
 คำขอกู้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ (สอ.รง.1-021)
     
 หลักเกณฑ์กู้พิเศษ เพื่อไถ่ถอน จำนอง
     
ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยการให้กู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะ
พ.ศ.2566
     
 enlightenedenlightened ประกาศenlightenedenlightened
     
เงินกู้สามัญทุนเรือนหุ้นและเงินฝากสหกรณ์
 •   เอกสารประกอบ           หลักเกณฑ์                
 •   1.คำขอกู้และหนังสือสัญญาเงินกู้สามัญทุนเรือนหุ้น 
 •       *กรุณาพิมพ์ในแผ่นเดียวกัน หน้าหลัง
        
 •   2. หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินฯ 
       
 •   3.หนังสือมอบอำนาจรับเงิน 
       
      
 •  
เงินกู้พิเศษเพื่อสร้างสุขอเนกประสงค์

  หลักเกณฑ์ และ เงื่อนไข

     

 1. คำขอกู้พิเศษเพื่อสร้างสุขอเนกประสงค์

        พิมพ์1แผ่น หน้า-หลัง

  2.สัญญากู้พิเศษเพื่อสร้างสุขอเนกประสงค์

       พิมพ์1แผ่น หน้า-หลัง

  3. หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินฯ 
     

 •   4.หนังสือมอบอำนาจรับเงิน 
       
      
เงินกู้ฉุกเฉิน
 •   เงื่อนไข/เอกสารประกอบ 
       
 •   ตัวอย่าง  การกรอกแบบกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  
 •      
 •  1.คำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน    
 •       
เงินกู้สามัญสุขใจ  (ฉุกเฉินกระแสรายวัน)
 •  เงื่อนไข/เอกสารประกอบ enlightenednewenlightened
 •        
 •  ใบแนะนำ - การเปิดบัญชีกรุงศรีฯ 
       
 •  1. คำขอฯ เงินกู้สามัญสุขใจ (สอ.รง.1-037)  
        
 •  2. คำขอเปลี่ยนเลขที่บัญชี  
        
 •   ตัวอย่างการกดกู้สามัญสุขใจ กรุงศรี ATM 
       
 •   วิธีกด กรุงศรี ATM  
       
 •   ตัวอย่างการกดกู้สามัญสุขใจ กรุงไทย ATM 
       
 •   วิธีกด กรุงไทย ATM 
       

 

   เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษา

  เงื่อนไข

 คำขอกู้และสัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินเพื่อการศึกษา 

 •      
การแจ้งเปลี่ยนผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ
 •  
 •   เอกสารประกอบ
 •       
 •  
 •   1.หนังสือแจ้งความจำนง 
 •      
 •   2.หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินฯ
 •      
 •   3.หนังสือสัญญาค้ำประกัน
 •      ***กรุณาพิมพ์ในแผ่นเดียวกัน หน้าหลัง***
 •        
 
 •   
       
แสดงความจำนง
 •   แบบ ขอลาออกจากสหกรณ์ฯ 
       
 •   เพิ่ม-ลด ส่งค่าหุ้น-เงินต้น รายเดือน 
       

 •      

 

 

 

   สมัครสมาชิก
 •   01 ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ 
       
 •   02 แบบแจ้งที่อยู่ประกันภัย-สมาชิกใหม่ 
       
 •   03 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับผลประโยชน์ 
       
 •   04 คู่มือสมาชิกสหกรณ์ 
 •      
 •   05 แบบคำขอรับเงินผลประโยชน์ สอ.รง.1-010
 •       
  •             5.1 หนังสือมอบอำนาจให้รับเงิน แทนทายาท สอ.รง.1-011 
การเปลี่ยนประเภทสมาชิก
(กรณีเป็นสมาชิกสบทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือสอบบรรจุเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน)
 คำขอเปลี่ยนประเภทสมาชิก
    
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับผลประโยชน์
   
สวัสดิการประกันอัคคีภัย และภัยธรรมชาติ
 •  การแจ้งความเสียหายการประสบภัย
 •      
 • webboard แจ้งเปลี่ยนความคุ้มครองที่อยู่ประกัน
 •      
แบบฟอร์มการชำระเงินผ่านธนาคาร
 •   ใบแจ้งการชำระเงิน-ผ่านธนาคารกรุงไทย/ATM/In 
       
 •  
       
แบบฟอร์มเงินฝาก
 •   คำขอเปิดบัญชีเงินฝาก ***เริ่มใช้1 เมษายน 2562***
 •      
 •   คำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 
 •      
 •   คำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 
       
 •  สลิป ใบฝากเงิน 
       
 •   สลิป ใบถอนเงิน
 •      
 •  
แบบขอทุนสวัสดิการ
แบบขอรับทุนสวัสดิการ (สอ.รง.1-008)
   
 
 

แบบหนังสือแสดงเจตนาผู้รับประโยชน์

   

   

 

 

 •