Posted: admin Date: 2018-09-20 11:49:18
IP: 58.11.56.226
 

ประวัติความเป็นมา

                  สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน  จำกัด  ได้รับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ. 2511  เลขที่ทะเบียนสหกรณ์  99/11313   เมื่อวันที่  10  กันยายน 2512  ในชื่อ  “สหกรณ์ออมทรัพย์กรมแรงงาน จำกัด”  ในสมัยที่เป็น “กรมแรงงาน” สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีสมาชิก จำนวน 201 คน มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก จำนวน 23,490 บาท  ประธานกรรมการคนแรกผู้ก่อตั้ง คือ นายเทียน  อัชกุล  อธิบดีกรมแรงงาน  สหกรณ์ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อมาหลายครั้งตามการแยกออกมาเป็นกระทรวงแรงงานจนกระทั่งเมื่อวันที่  21 พฤษภาคม 2546   ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  “สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด” 

สํานักงานตั้งอยู่ที่  อาคารกระทรวงแรงงาน ชั้น 1 ในห้องอาหาร  ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง เขตดินแดง   กรุงเทพมหานคร

ได้รับรางวัล “สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น กรุงเทพมหานคร  ระดับภาค  ประจําปี 2547”

 

วิสัยทัศน์  (Vision)

เป็นองค์กรหลักในการให้บริการสมาชิก

ในการบริหารจัดการด้านการเงินด้วยความรวดเร็ว

โปร่งใส เสมอภาค เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

พันธกิจ (Mission)

พันธกิจที่  1       ส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสหกรณ์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

พันธกิจที่  2       ส่งเสริมการออมโดยยึดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่  3       พัฒนาบุคลากร และระบบสารสนเทศให้รวดเร็ว ทันสมัย

พันธกิจที่  4       ปรับปรุงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ประหยัด โปร่งใส และเป็นธรรม

 

อุดมการณ์ของสหกรณ์

“คุณค่าของสหกรณ์” (Cooperative Values)

 

สหกรณ์อยู่บนพื้นฐานแห่งคุณค่าของการช่วยตนเอง รับผิดชอบต่อตนเอง ความเป็นประชาธิปไตย ความเสมอภาค  ความเที่ยงธรรม และความเป็นเอกภาพ  สมาชิกสหกรณ์เชื่อมั่นในคุณค่าทางจริยธรรมแห่งความสุจริต  ความเปิดเผย  ความรับผิดชอบต่อสังคม  และความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น  โดยสืบทอดประเพณีปฏิบัติของผู้ริเริ่มการสหกรณ์

 

“หลักการสหกรณ์”  (Cooperative Principles)

1.  การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง

2.  การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย

3.  การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก

4.  การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ

5.  การศึกษา การฝึกอบรม และสารสนเทศ

6.  การร่วมมือระหว่างสหกรณ์

7.  ความเอื้ออาทรต่อชุมชน