คู่มือสมาชิก
Posted: Admin Date: 2015-10-13 17:44:44
IP: 61.90.42.39
 

 

 

การสมัครสมาชิก

 

ใครบ้างสมัครสมาชิกสหกรณ์ได้

(สมาชิกสามัญ)   ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  เจ้าหน้าที่สหกรณ์   

(สมาชิกสมทบ)   พนักงานราชการ   พนักงานประกันสงคม        

ซึ่งสังกัดกระทรวงแรงงาน  และการโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์

สมัครได้อย่างไร

1. กรอกใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนด  และมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครเป็นผู้รับรอง  แนบหลักฐาน  ตามที่แจ้งในแบบฟอร์มใบสมัคร  เช่น  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือของรัฐ  เป็นต้น  

2. จัดทำหนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับประโยชน์   แจ้งบ้านเลขที่อยู่อาศัยทำประกันอัคคีภัย

3. กรอกแบบฟอร์มการทำประกันชีวิตกลุ่ม พร้อมแนบหลักฐาน สำเนาบัตรประชาชนหรือของรัฐ

4. ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50  บาท ค่าเบี้ยประกันชีวิต ค่าหุ้นรายเดือน (สหกรณ์จะหัก ณ ที่จ่าย จากเงินได้รายเดือนของผู้สมัคร) กรณีลาออกแล้วจะสมัครใหม่ต้องผ่านพ้นไปแล้ว  6  เดือน นับจากวันที่ลาออก

5. กรณีเป็นพนักงานประกันสังคม หรือพนักงานราชการ ต้องแนบสัญญาจ้างหรือคำสั่งจ้าง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ เพราะถ้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวไม่สามารถสมัครได้

6. ยื่นต่อสหกรณ์ฯ  เมื่อคณะกรรมการดำเนินการฯ มีมติอนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว  สหกรณ์จะแจ้งการเรียกเก็บเงินค่าหุ้น หรือเงินอื่น หักจาก เงินเดือน ณ ที่จ่ายจากกรมบัญชีกลาง

 

การโอนสมาชิกภาพจากสหกรณ์อื่น

เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นอยู่แล้ว และโอนย้ายเข้ามาเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจํา กระทรวงแรงงาน

การโอนมาเป็นสมาชิกสหกรณ์    ยื่นใบสมัครสมาชิกใหม่  พร้อมบันทึกแจ้งความประสงค์ขอโอนสมาชิกภาพ   จากสหกรณ์ออมทรัพย์เดิม   เมื่อคณะกรรมการฯ อนุมัติรับเป็นสมาชิกแล้ว   สหกรณ์จะติดต่อกับสหกรณ์เดิม  เพื่อขอรับโอนเงินหุ้น  หรือชำระเงินกู้(ถ้ามี)  กรณีมีหนี้ค้างกับสหกรณ์ฯ เดิม  ต้องยื่นหนังสือสัญญากู้เงินให้พิจารณาด้วย  โดยสมาชิกที่โอนย้ายจะได้รับสมาชิกภาพเท่ากับที่มีอยู่กับสหกรณ์ฯ เดิม

การถือหุ้นสหกรณ์

 

1.  สมาชิกถือหุ้นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกขั้นต่ำไม่น้อยกว่า  ดังนี้

เงินได้รายเดือน (บาท) อัตราการถือหุ้น (บาท)
8,000 ไม่ถึง 10,000 500
10,000 ไม่ถึง 12,000 600
12,000 ไม่ถึง 14,000 720
14,000 ไม่ถึง 16,000 840
16,000 ไม่ถึง 18,000 960
18,000 ไม่ถึง 20,000 1,080
20,000 ไม่ถึง 22,000 1,200
22,000 ไม่ถึง 24,000 1,320
24,000 ไม่ถึง 26,000 1,440
26,000 ไม่ถึง 28,000 1,560
28,000 ไม่ถึง 30,000 1,680
ตั้งแต่ 30,000 ขึ้นไป 1,800

 

HTweb63_Page_01 HTweb63_Page_02 HTweb63_Page_03 HTweb63_Page_04 HTweb63_Page_05 HTweb63_Page_06 HTweb63_Page_07 HTweb63_Page_08 HTweb63_Page_09 HTweb63_Page_10 HTweb63_Page_11

วิธีใช้งานเว็บไซต์ของสมาชิกŴ  ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม