เปิดรับสมัครสมาชิกตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 32(3) ที่เป็นสมาชิกสมทบ 8 ปีขึ้นไป
Posted: Admin Date: 2020-03-02 09:10:44
IP: 125.24.105.253
 
 
 
 
 

SM832_2

ใบสมัครฯ กรุณาพิมพ์ หน้า - หลัง (ให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน)

ถือหุ้นรายเดือน - ต่ำสุด (ตามอัตราเงินเดือน ตารางด้านหลัง)

         - ถือหุ้นสูงสูด ไม่เกิน 4,000 บาท  

---------

เป็นสมาชิกสมทบมาแล้ว 8 ปี คือส่งค่าหุ้นมาแล้ว 96 งวดขึ้นไป

 

 

ดาวน์โหลด - ใบสมัครสมาชิก 32(3)

ดาวน์โหลด - หนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับผลประโยชน์

 

ตัวอย่าง ใบสมัคร (ด้านหน้า)

 

ตัวอย่าง (ด้านหลัง)

 Ŵ  ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม