เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร คณะกรรมการ อำนวยการ
Posted: Admin Date: 2022-09-13 13:53:18
IP: 118.174.152.90
 
 
 
 
 

        นางเพชรรัตน์ โสตถิโภคา กรรมการและเลขานุการ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร คณะกรรมการอำนวยการ ระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน จัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย พิธีเปิดโดยรองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด