ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2545
Posted: Admin Date: 2015-07-23 10:44:10
IP: 58.11.118.76
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด

Ministry of Labour Savings and Credit Cooperative, Limited. 
พ.ศ. 2545

-------------------------

ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์แรงงานและสวัสดิการสังคม จำกัด เมื่อวันที่ 22 เดือน 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขข้อบังคับโดยยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิมทั้งหมด 
และให้ใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทน ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้ว มีความดังนี้
ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด พ.ศ. 2545”

ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน

ให้ยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์ที่มีอยู่ก่อนข้อบังคับสหกรณ์ฉบับนี้ นับแต่วันที่ข้อบังคับสหกรณ์ฉบับนี้มีผลบังคับใช้

ในข้อบังคับนี้

“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด

“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด

“สมาชิกสมทบ” หมายความว่า สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด

“ประธาน กรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการดำเนินการ หรือรองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการดำเนินการ หรือกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการดำเนินการ ในกรณีที่ประธานกรรมการดำเนินการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

“เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ที่คณะกรรมการดำเนินการจัดจ้าง

ให้ทำงานในสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด

“ผู้ตรวจสอบกิจการ” หมายความว่า บุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งให้เป็น

ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด

“ผู้สอบบัญชี” หมายความว่า บุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชี

ของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด

หมวด 1

ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสำนักงาน

ข้อ 1 ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสำนักงาน

ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด 
เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า “Ministry of Labour Savings and Credit Cooperative, Limited.”

ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

ท้องที่ดำเนินงาน ในประเทศ และต่างประเทศที่มีหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานประจำอยู่

สหกรณ์อาจย้ายที่ตั้งสำนักงาน ได้ตามที่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยแจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของสหกรณ์เดิม สำนักงานส่วนราชการสหกรณ์ และที่ว่าการอำเภอแห่งท้องที่สหกรณ์ตั้งอยู่เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย

ข้อ 2 ตราของสหกรณ์ ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะเป็นตรารูปวงกลมมีเทพบดีสามองค์ หมายถึง เทพบดีองค์กลาง พระหัตถ์ซ้ายถือพระขรรค์ พระหัตถ์ขวาประสาทพร มีหน้าที่ รักษาความเป็น
ธรรมเปรียบเสมือนรัฐบาล ซึ่งทำหน้าที่รักษาความเป็นธรรมและอำนวยประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน
โดยมีกฎหมายเป็นเครื่องมือ
เทพบดีผู้อยู่เบื้องขวา พระหัตถ์ซ้ายถือม้วนสารา หมายถึง นายจ้าง
เทพบดีผู้อยู่เบื้องซ้าย พระหัตถ์ขวาถือผึ่ง พระหัตถ์ซ้ายถือดิ่ง หมายถึง ลูกจ้าง
ทั้งสามองค์เหาะลอยเปล่งรัศมีอยู่เหนือลายเมฆ ภายในวงกลมเดียวกัน ซึ่งมีความหมายถึง ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันทุกฝ่าย เพื่อความเจริญก้าวหน้าในกิจการอันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของชาติ

หมวด 2

วัตถุประสงค