สวัสดิการสมาชิก
Posted: Admin Date: 2015-07-23 13:41:05
IP: 171.96.148.169
 
เอกสารประกอบการยื่นรับเงินสงเคราะห์
กรณีบิดา มารดา คู่สมรสหรือบุตรของสมาชิกเสียชีวิต
เอกสารหลักฐาน
1.  แบบขอรับทุนสาธารณประโยชน์ (สอ.รง. 1-008)
2.  สำเนาใบมรณบัตร
3.  สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก
4.  สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
5.  สำเนาใบสำคัญการสมรส (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
6.  หนังสือมอบอำนาจรับเงิน (กรณีมอบให้สหกรณ์โอนเงินเข้าบัญชี )
* ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ   และ
* ยื่นเรื่องถึงสหกรณ์ได้ภายใน  1  ปี นับแต่วันที่เสียชีวิต

 

 

กรณีสมาชิกประสบภัยธรรมชาต
1.  แบบขอรับทุนสาธารณประโยชน์ 
2.  ภาพถ่ายทรัพย์สินที่เสียหาย
3.  สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก
4.  สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
5.  ระบุความเสียหายและประเมินราคาความเสียหาย
    (เช่น ทรัพย์สินอะไรบ้างเสียหาย  เป็นจำนวนเงินเท่าไร)
6.  หนังสือรับรองความเสียหายจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น เทศบาล  อำเภอ
    อบจ.  อบต. หรือ หน่วยงานประชาสงเคราะห์  เป็นต้น     
7.  หนังสือมอบอำนาจรับเงิน (กรณีมอบให้สหกรณ์โอนเงินเข้าบัญชี )
* ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ   และ
* ยื่นเรื่องถึงสหกรณ์ได้ภายใน  1  เดือน นับแต่วันที่เกิดเหตุ
จำนวนเงินที่อนุมัติ  ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเป็นสมาชิก  และคณะกรรมการฯ

 

เอกสารประกอบการยื่นรับเงินสงเคราะห์
กรณีสมาชิกเสียชีวิต อายุ 75 ปี ขึ้นไป
เอกสารหลักฐาน
1.  แบบขอรับทุนสาธารณประโยชน์ (สอ.รง. 1-008)
2.  หนังสือมอบอำนาจรับเงิน (กรณีมอบให้สหกรณ์โอนเงินเข้าบัญชี )
* ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ   และ
* ยื่นเรื่องถึงสหกรณ์ได้ภายใน  1  ปี นับแต่วันที่เสียชีวิต