โครงการกู้เงินฉุกเฉินสหกรณ์ผ่านบัตร ATM
Posted: Admin Date: 2015-07-23 13:53:34
IP: 171.96.148.169
 
ที่มา :-
        สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน  จำกัด  ได้รับเชิญจากสหกรณ์ออมทรัพย์
  กรมการปกครองเข้าร่วมประชุมเปิดโครงการให้บริการเงินกู้ฉุกเฉินผ่านตู้ ATM
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด เมื่อปี 2546  และได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมหลายครั้ง
  กับธนาคารกรุงศรีฯ  และสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่ได้เปิดใช้บริการแล้ว
        คณะกรรมการดำเนินการฯ รับทราบและเห็นว่าเป็น ประโยชน์ สะดวก รวดเร็ว
  แต่มีค่าใช้จ่าย 2 แสนบาท เป็นค่าระบบโปรแกรมรับส่งข้อมูลในการใช้บริการ 10 ปี
  และสมาชิกต้องเปิดบัญชีกับธนาคารกรุงศรีฯ  สหกรณ์จึงได้ทำผลสำรวจสอบถาม
  สมาชิก ซึ่งได้รับการตอบรับจำนวนมากพร้อมยังได้สอบถามความคืบหน้ามาตลอด
        ขณะเดียวกัน  คณะกรรมการดำเนินการ ให้สหกรณ์ติดต่อธนาคารกรุงไทย
  เปิดบริการเพราะสมาชิกส่วนมาก และในส่วนภูมิภาคใช้บริการธนาคารนี้อยู่แล้ว 
  ธนาคารกรุงไทยแจ้งว่าไม่มีนโยบายนี้  และได้รับการติดต่อจากธนาคารทหารไทย
  เสนอบริการรูปแบบเดียวกัน   แต่ค่าใช้จ่ายสูงมากต้องจ่ายรายเดือนด้วย
        ปี 2548 คณะกรรมการดำเนินการฯ  เห็นว่าระบบเทคโนโลยีพัฒนาเร็วมาก
  สถาบันการเงินอื่นแข่งขันแย่งชิงลูกค้าเปิดบริการบัตรเครดิต แบบง่ายๆ  รวดเร็ว
  จึงให้สหกรณ์ฯ ศึกษาข้อมูลการกู้เงินฉุกเฉินผ่านตู้ ATM  ของธนาคารกรุงศรีฯ 
  ซึ่งปัจจุบันมีหลายสหกรณ์  รวมทั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ  ได้ใช้บริการแล้ว
        คณะกรรมการดำเนินการ  จึงได้เจรจาต่อรองราคา  ค่าระบบโปรแกรม  2
  แสนบาท  ขอผ่อนส่งชำระ 3 ปี   เพื่อเฉลี่ยค่าใช้จ่ายไม่ให้กระทบการบริหารงาน
  ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ค่าคู่สาย โอนเงินไปส่วนภูมิภาค
  ซึ่งจะต้องจ่ายตามยอดเงินที่โอน กรณีไม่ถึงหมื่นบาท เสีย  30  บาท  เป็นต้น
  และสมาชิกเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีฯ ใหม่ ไม่ต้องเสียค่าทำบัตร ATM-ID
        ต้นเดือนกรกฎาคม 2548  สหกรณ์ ได้ลงนามเซ็นสัญญาตกลงใช้บริการกับ
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด  เมื่อสมาชิกทำบัตร ATM-ID เสร็จแล้วสามารถ
  ใช้บริการได้ทันที  ส่วนค่าระบบโปรแกรมสหกรณ์จะจ่ายให้ธนาคาร  งวดแรก
  เดือนธันวาคม 2548  งวดที่ 2 - 3 จ่ายให้ทุกวันสิ้นปีถัดไป
   
   หลักการ :-
        เงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวันนี้  เป็นบริการเงินให้กู้เหมือนกับประเภทอื่นๆ
  ใครใคร่กู้กู้ได้  สหกรณ์ มิได้บังคับ  เพียงแต่ใช้ช่องทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  เป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์  ประเภทเงินกู้ฉุกเฉินเดิมยังใช้ได้ปกติ
  เพียงแต่ใช้ได้ในขณะหนึ่งเพียงประเภทเดียวเท่านั้น  การดำเนินการ มีดังนี้
   
1.
สมาชิกต้องมีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
  - เพื่อโอนเงินกู้จากบัญชีเงินฝากสหกรณ์ เข้าบัญชีเงินฝากสมาชิก
   
2.
ต้องมีบัตร ATM-ID
  - เพื่อใช้รหัสบัตรเป็นสื่อกลางในการทำรายการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากสมาชิก
   
3.
ทำหนังสือสัญญากู้เงินฉุกเฉินกระแสรายวัน  1  ฉบับ  ใช้บริการได้นาน  1  ปี
  - ยื่นขอวงเงินกู้ไว้ใช้ยามจำเป็นเมื่อต้องการจะกู้เงินสหกรณ์
  - จำนวนวงเงินกู้จะขอไว้เท่าไรก็ได้  แต่ต้องไม่เกินสิทธิตามระเบียบสหกรณ์ 
   
4.
เมื่อจะกู้เงินสหกรณ์  (ไม่ต้องเขียนสัญญากู้ฉุกเฉินไปยื่นที่สำนักงานสหกรณ์ 
  ไม่ต้องให้สหกรณ์โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ไม่ต้องมอบอำนาจผู้อื่นรับเงินแทน)
  เพียงแต่เดินไปที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา  หรือใช้โทรศัพท์ 1572
  หรือไปที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ทำรายการโอนเงินในบัญชีเงินฝากของสหกรณ์
  เข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิก (ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมรายการละ  10  บาท)
  ขั้นตอนนี้  คือการกู้เงินสหกรณ์  สหกรณ์จะเริ่มคิดดอกเบี้ยตามยอดที่กู้
  ขั้นตอนนี้  ท่านจะทำรายการกู้เงินครั้งเดียวเต็มวงเงินกู้ที่ขอไว้ หรือเท่าไรก็ได้
               500 บาท หรือ 1,000 บาท หรือ 1,500 บาท หรือ 2,000 บาท ฯ
              ในหนึ่งวัน หรือในหนึ่งเดือน ท่านจะทำรายการกู้กี่ครั้งกี่หนก็ได้
              ตามความจำเป็น  แต่ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมครั้งละ 10 บาท
  ขั้นตอนนี้  จะมีสลิปจากตู้ ATM เป็นหลักฐาน  ถ้าใช้โทรศัพท์บ้าน โทร 1572
              เป็นแฟกซ์ด้วยสามารถพิมพ์หลักฐานได้ทันที   หรือจะนำสมุดเงินฝาก
              ไปปรับที่ธนาคารก็ได้   ตรวจดูว่าเงินเข้าบัญชีของเราหรือยัง
   
5.
เมื่อท่านทำรายการกู้เงินสหกรณ์ตามข้อ 4   เงินกู้สหกรณ์จะเข้ามาอยู่ในบัญชี
  เงินฝากของเราแล้ว  ลองตรวจสอบกดดูยอดเงินในบัญชีเงินฝากของเรานะครับ
  เมื่อเงินอยู่ในบัญชีเงินฝากของเราแล้ว   ก็สามารถที่จะใช้ได้เป็นปกติทั่วไป
  ขั้นตอนนี้  เป็นการใช้เงินในบัญชีเงินฝากของเรา  ไม่เกี่ยวกับสหกรณ์แล้ว
   
6.
สหกรณ์เรียกเก็บเงินงวดประจำเดือน  ทุกวันที่  5  ของเดือน  สหกรณ์จะจัดทำ
 
รายการเก็บเงินงวดส่งให้ฝ่ายการคลัง   เพื่อส่งหักเงินเดือนที่กรมบัญชีกลาง
  ในวันที่ 5 นี้  สหกรณ์จะตรวจดูว่าสมาชิกที่กู้เงินฉุกเฉินกระแสรายวัน เป็นหนี้
  กันคนละเท่าไร  ถ้าใครมีหนี้มากกว่า 2,000 บาท  สหกรณ์ เรียกเก็บ 2,000 บาท
  ถ้าใครมีหนี้น้อยกว่า 2,000 บาท  สหกรณ์เรียกเก็บงวดเดียวหมดเลย พร้อมด้วย
  ดอกเบี้ย
  ขั้นตอนนี้  สหกรณ์เรียกเก็บต้นเงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวันคืน  1  งวด
  ขั้นตอนนี้  เมื่อถึงวันสิ้นเดือน จะตรวจสอบดูว่าเรียกเก็บเงินจากสมาชิกได้หรือไม่
  ขั้นตอนนี้  ถ้า เรียกเก็บเงินงวดได้ครบถ้วนถูกต้องแล้ว  สหกรณ์ จะคืนสิทธิ
              เท่าที่เรียกเก็บไปแล้ว  คืนให้สมาชิกกู้เงินไปใช้ได้อีกในเดือนถัดไป
              เช่น  สมาชิกขอวงเงินกู้ไว้  2  หมื่นบาท กู้เงินไปใช้เต็ม 20,000 บาท
              สหกรณ์เรียกเก็บคืน 2,000 บาท   ณ วันสิ้นเดือนสมาชิกจะมีหนี้
              คงเหลือ 18,000 บาท  ต้นเดือนถัดไปสหกรณ์คืนสิทธิที่เรียกเก็บได้
              ให้สมาชิกกู้เงินใช้ได้อีก 2,000 บาท   เป็นเช่นนี้
  ขั้นตอนนี้  ถ้าเงินเดือนสมาชิกไม่พอหักส่งเงินงวด  สหกรณ์จำเป็นต้องลดวงเงินกู้
   
7.
ถ้าจะเปลี่ยนวงเงินกู้  สมาชิกสามารถยื่นหนังสือสัญญาฯ ฉบับใหม่ได้ทันที
   
8.
ถ้าจะคืนเงินกู้ยืมประเภทนี้   สมาชิกสามารถโอนเงินคืนสหกรณ์ได้ทุกวันทำการ
   
9.
ดอกเบี้ยประเภทนี้ได้เงินเฉลี่ยคืนหรือไม่?  ได้ เพราะเป็นดอกเบี้ยเช่นเดียวกัน
   
10.
สมาชิกจะทราบได้อย่างไรว่าขณะนี้ ทำรายการกู้เงินไปแล้วเท่าไร
  - ขอให้ตรวจสอบ จากสมุดบัญชีเงินฝากของสมาชิก  โดยนำสมุดเงินฝาก
    ไปบันทึกรายการฝาก-ถอน ที่ธนาคาร และดูที่ช่องฝากเงิน มีเงินเข้าเท่าไร
    ดูจากวันที่ ซึ่งเป็นเดือนเดียวกัน  รวมกันทั้งหมดจะเป็นยอดกู้สุทธิ
  - ตรวจสอบได้จากหลักฐาน  ที่ได้จากการทำรายการกู้เงินแต่ละครั้ง
  - การทำรายการกู้เงินหลายครั้งในเดือนเดียวกันอาจทำให้งงได้  ขอให้ดูจาก
    วันที่ทำรายการถ้าอยู่ในเดือนเดียวกันให้รวมยอดทั้งหมดจะรวมเป็นยอดกู้เงิน
    ของเดือนนั้นๆ  ถ้าเต็มวงเงินที่ขอกู้ไว้แล้ว  จะกู้อีกไม่ได้  ต้องรอเดือนถัดไป
    เพราะสหกรณ์จะเรียกเก็บเงินงวดคืน 1 งวด  แล้วคืนสิทธิให้กู้ได้อีก
   
11.
นอกจากบริการเงินกู้ฉุกเฉินนี้  ยังมีบริการอื่นอีกหรือไม่?  มี เช่น  โอนเงิน
  ปันผล+เฉลี่ยคืน ปีนี้เข้าบัญชีให้สมาชิก  และสมาชิกที่ฝากเงินไว้กับสหกรณ์
  สามารถทำรายการถอนเงินฝากได้อีกด้วย
   
    แล้วจะใช้บริการได้เมื่อใด ?
       สหกรณ์พร้อมให้บริการท่านสมาชิกแล้ว เพียงแต่ว่าสมาชิกต้องมีบัตร ATM-ID
  และเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยาไว้เท่านั้น  ซึ่งเป็นสื่อกลางที่จะเชื่อม
  โยงสมาชิกกับสหกรณ์ทำธุรกรรมร่วมกันได้
       ในช่วงแรกเริ่มดำเนินการนี้  ธนาคารจะต้องใช้เวลาในการจัดทำบัตร
  ATM-ID  ติดต่อประสานงานเปิดบัญชีเงินฝากให้สมาชิกสหกรณ์ทั้งส่วนกลาง
  และส่วนภูมิภาค
       ธนาคารแจ้งว่าบัตรจะแล้วเสร็จได้ไม่เกิน  2  เดือน หรืออาจเร็วกว่านี้ก็ได้
   
    สหกรณ์จะทำงานอย่างไร?
1.
รับหนังสือสัญญากู้เงินฉุกเฉินกระแสรายวันจากสมาชิก
2.
ตรวจสอบสิทธิวงเงินกู้ที่สมาชิกยื่นขอกู้  ถูกต้องตามระเบียบหรือไม่
3.
เสนอคณะกรรมการเงินกู้  พิจารณาอนุมัติ
4.
สหกรณ์ บันทึกสัญญากู้ลงคอมพิวเตอร์  ถ้ามีหนี้ฉุกเฉินเก่าค้าง จะหักกลบ
  หนี้เงินกู้สัญญาใหม่ชำระหนี้เก่า  เหลือแต่หนี้ฉุกเฉินกระแสรายวันฉบับใหม่ 
  เช่น มีหนี้ฉุกเฉินเก่าค้าง 1,000 บาท สมาชิกยื่นกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน ขอวงเงิน
  จำนวน 20,000 บาท  สหกรณ์ฯ จะหักเงินสัญญาใหม่ชำระหนี้เก่า 1,000 บาท
  หนี้สัญญาเก่าหมดไป  เป็นหนี้สัญญาใหม่ 1,000 บาทแทน  และจะกดเงินสด
  หนี้สัญญาใหม่จากตู้ ATM ใช้ได้อีกจำนวน 19,000 บาท ก็เต็มวงเงิน 2 หมื่นบาท
5.
สหกรณ์ฯ ส่งข้อมูล  รายชื่อสมาชิก จำนวนวงเงินกู้  ให้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
6.
ธนาคารสำนักงานใหญ่ได้รับข้อมูลแล้ว  จะกระจายข้อมูลไปยังสาขา ตู้ ATM
  ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาทั่วประเทศ
7.
ทุกสิ้นวันทำการ  สหกรณ์จะรับข้อมูลหรือดึงข้อมูลจากธนาคารมาที่สหกรณ์
  เพื่อทำการปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์ให้เป็นปัจจุบัน
8.
ทุกวันที่ 5 สหกรณ์จะทำรายการเรียกเก็บเงินงวดประจำเดือนส่งให้ฝ่ายคลัง
9.
ทุกวันสิ้นเดือน  สหกรณ์จะตรวจสอบรายการเก็บเงินงวดจากสมาชิก
10.
สมาชิกท่านใดส่งเงินครบถ้วนแล้ว  สหกรณ์ฯ จะคืนสิทธิเงินที่เรียกเก็บได้
  ให้สมาชิกกู้ใหม่ได้อีก  โดยส่งข้อมูลให้ธนาคารต้นเดือนถัดไป