ตราของสหกรณ์
Posted: Admin Date: 2015-07-23 14:07:22
IP: 171.96.148.169
 

ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะเป็นตรารูปวงกลมมีเทพบดีสามองค์ หมายถึง เทพบดีองค์กลาง พระหัตถ์ซ้ายถือพระขรรค์ พระหัตถ์ขวาประสาทพร มีหน้าที่ รักษาความเป็น
ธรรมเปรียบเสมือนรัฐบาล ซึ่งทำหน้าที่รักษาความเป็นธรรมและอำนวยประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน
โดยมีกฎหมายเป็นเครื่องมือ
เทพบดีผู้อยู่เบื้องขวา พระหัตถ์ซ้ายถือม้วนสารา หมายถึง นายจ้าง
เทพบดีผู้อยู่เบื้องซ้าย พระหัตถ์ขวาถือผึ่ง พระหัตถ์ซ้ายถือดิ่ง หมายถึง ลูกจ้าง
ทั้งสามองค์เหาะลอยเปล่งรัศมีอยู่เหนือลายเมฆ ภายในวงกลมเดียวกัน ซึ่งมีความหมายถึง ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันทุกฝ่าย เพื่อความเจริญก้าวหน้าในกิจการอันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของชาติ