ชื่อ สถานที่ตั้ง
Posted: Admin Date: 2015-07-23 15:30:38
IP: 171.96.148.169
 

ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด 
เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า “Ministry of Labour Savings and Credit Cooperative, Limited.”

ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

ท้องที่ดำเนินงาน ในประเทศ และต่างประเทศที่มีหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานประจำอยู่

สหกรณ์อาจย้ายที่ตั้งสำนักงาน ได้ตามที่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยแจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของสหกรณ์เดิม สำนักงานส่วนราชการสหกรณ์ และที่ว่าการอำเภอแห่งท้องที่สหกรณ์ตั้งอยู่เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย