สหกรณ์ฯ รับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเดือนละไม่เกิน 5 หมื่นบาท
Posted: Admin Date: 2015-07-24 17:46:55
IP: 58.11.76.30
 
เรียน  สมาชิกสหกรณ์ ทุกท่าน
 
     ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ  ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่  5  มิถุนายน 2557
มีมติกำหนดวงเงินรับฝาก ประเภทออมทรัพย์พิเศษ เดือนละไม่เกิน  50,000.-บาท  ทั้งนี้
ตั้งแต่ วันจันทร์ที่  16  มิถุนายน  2557  เป็นต้นไป
 
     สมาชิกสามารถฝากเงิน  ออมทรัพย์พิเศษ  ฝากได้เดือนละหลายครั้ง  แต่เมื่อรวมทุกครั้ง
แล้วจะต้องไม่เกิน  50,000.-บาท  การถอนเงิน ถอนได้เดือนละ  1  ครั้ง ถ้าถอนครั้งที่  2  เป็นต้นไป
(ในแต่ละเดือน) จะต้องเสียค่าธรรมเนียมร้อยละ  1  ของยอดเงินที่ถอน(แต่ไม่ต่ำกว่าครี้งละ  300 บาท)
เงินฝาก ออมทรัพย์พิเศษ ได้รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ  3.50  ต่อปี  ไม่ต้องเสียภาษี  ได้รับดอกเบี้ย
3  เดือนครั้ง ทุกวันสิ้นเดือน  ธันวาคม,  มีนาคม,  มิถุนายน,  และ กันยายน  ถ้าไม่ถอนดอกเบี้ยไปใช้
ดอกเบี้ยจะทบเข้าเป็นเงินต้น
 
     เงินฝาก ประเภท ออมทรัพย์ ฝาก-ถอน ไม่จำกัดจำนวน  ได้รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ  2.25  ต่อปี
ได้รับดอกเบี้ย  6  เดือนครั้ง ทุกวันสิ้นเดือน  มีนาคม  และ กันยายน  ถ้าไม่ถอนดอกเบี้ยไปใช้
ดอกเบี้ยจะทบเข้าเป็นเงินต้น
 
     กรณีถอนเงินฝาก จำนวนวงเงินเกิน  50,000.- บาท  ขอได้โปรดแจ้งสหกรณ์ฯ  ล่วงหน้า หรือแจ้ง
ก่อน  1  วัน  เพื่อสหกรณ์ฯ จะจัดเตรียมวงเงินไว้ให้
 
    สหกรณ์น เปิดรับเงินฝาก เวลา  8.30 น. - 15.30 น.  ถ้าฝากเช็ค สั่งจ่าย "สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง
แรงงาน จำกัด"  รับเช็คไม่เกินเวลา  12.00 น.  จะได้รับดอกเบี้ยในวันที่ฝาก  หรือจะโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี "สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด" แล้วนำสำเนาใบฝากส่งถึง
สหกรณ์ฯ เพื่อดำเนินการต่อไป