การเรียกเก็บเงินประจำเดือน
Posted: Admin Date: 2015-07-24 18:06:03
IP: 58.11.76.30
 

เรื่องการเรียกเก็บเงินประจำเดือน เนื่องด้วยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 สหกรณ์ฯ มีการเปลี่ยนการใช้โปรแกรมระบบใหม่ จึงขอแจ้งสมาชิกทุกท่านทราบ ดังนี้ 1. สมาชิก หรือหน่วยงานที่หักเงินประจำเดือนส่งให้สหกรณ์ฯ ล่าช้า ทำให้สมาชิกมีประวัติการขาดส่งชำระเงินหรือชำระไม่ครบตามสัญญา จะทำให้มีผลต่อการกู้เงิน และรับเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี (ตามข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์) 2. สมาชิก หรือหน่วยงานที่โอนเงินประจำเดือนแล้วไม่ส่งหลักฐานการโอนให้สหกรณ์ฯ ทราบ หรือไม่แจ้งรายละเอียดการนำส่งเงินทางเว็บไซต์ สหกรณ์ฯ จะไม่ทราบว่าเงินที่โอนมา เป็นของสมาชิกท่านใดหรือจากหน่วยงานไหน ทำให้สมาชิกมีประวัติการขาดส่งชำระเงิน หรือชำระไม่ครบตามสัญญา จะทำให้มีผลต่อการกู้เงิน และเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี (ตามข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์) 3. สหกรณ์ฯ ประมวลผลเรียกเก็บเงินประจำเดือนล่วงหน้า ส่งให้กองคลังประมาณวันที่ 3 ของเดือน โดยคิดดอกเบี้ยเต็มเดือนแล้ว หากสมาชิกมีการกู้เงินสัญญาใหม่ หรือชำระหนี้เงินกู้ หลังวันที่ 3 ของเดือน จะมีผลกับดอกเบี้ยสัญญาเก่าที่เรียกเก็บล่วงหน้า สมาชิกจะได้รับดอกเบี้ยที่เรียกเก็บถึงวันสิ้นเดือนคืน สหกรณ์ฯ จะจ่ายคืนโดยการหักกลบกับยอดเงินเรียกเก็บประจำเดือนถัดไป โดยแสดงให้เห็นในใบรับเงิน ว่า “เงินรอจ่ายคืน” ถ้าในเดือนถัดไป เงินเรียกเก็บประจำเดือนไม่พอหักกลบ สหกรณ์ฯ จะจ่ายคืน โดยให้สมาชิกทำหนังสือมอบอำนาจรับเงินเพื่อโอนคืนต่อไป ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน ขอให้ท่านนำส่งเงินก่อนวันทำการสิ้นเดือน และส่งหลักฐานการโอนเงินให้สหกรณ์ฯ ทราบทันที โทรสาร 0 2247 9810 - 2 และ 0 2247 1463 - 5 ต่อ 801 หรือ E-mail : molcooponline@gmail.com จึงเรียนมาเพื่อทราบ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด 16 มิถุนายน 2558