โล่ประกาศเกียรติคุณ
Posted: mcma Date: 2015-08-06 15:56:59
IP: 115.31.136.247
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2547 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มอบโล่รางวัลในงานวันสหกรณ์แห่งชาติ

ให้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด  ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นสหกรณ์ดีเด่นระดับภาค

ประจำปี  2546/2547  ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์