ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงใบเสร็จรับเงินของสหกรณ์ฯ
Posted: admin Date: 2016-08-22 15:50:11
IP: 122.155.86.254
 
 
 
 
 

เรียน สมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน

 

                              ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงใบเสร็จรับเงินของสหกรณ์ ที่จัดส่งช้า เนื่องจากปัจจุบันสหกรณ์ฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงแบบของใบเสร็จใหม่ เป็นแบบปกปิดชนิด 3 ชั้น ตามคำร้องขอของสมาชิกด้านสิทธิส่วนบุคคล และจะจัดส่งต่อสมาชิกได้เดือน กันยายน 2559 นี้

 

                              จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

 

                                                                                                                        สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด

                                                                                                                                           15 สิงหาคม 2559