การจำกัดวงเงินรับฝากต่อเดือน
Posted: admin Date: 2016-08-30 15:20:31
IP: 122.155.86.254
 
 
 
 
 

30 สิงหาคม 2559

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด

               ตามมติคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 มีมติให้เปลี่ยนแปลงวงเงินรับฝากทุกประเภทของสหกรณ์ ดังนี้

              1.เงินฝากออมทรัพย์  

                      เดิม    รับฝากได้ไม่จำกัดวงเงิน 

                      ใหม่   ให้รับฝากได้ไม่เกินวงเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ต่อเดือน อัตราดอกเบี้ยคงเดิม 2.00 ต่อปี

              2.เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

                      เดิม    รับฝากไม่เกินเดือนละ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

                      ใหม่   ให้รับฝากได้ไม่เกินวงเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน อัตราดอกเบี้ยคงเดิม 3.25 ต่อปี

 

                ทั้งนี้ให้มีผล ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นต้นไป

                                                                                                               

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด