ประชุมใหญ่สามัญ ปี 2559 วันที่ 28 พ.ย.59
Posted: mc Date: 2016-11-16 13:44:40
IP: 103.40.141.254
 
 
 
 
 

 

 

                 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ เมื่อวันที่ 15 พ.ย.59

มีมติกำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญสหกรณ์ฯ ประจำปี 2559

วันจันทร์ที่ 28 พ.ย.2559 ตั้งแต่เวลา 7.30 น.  เป็นต้นไป  ทั้งนี้

สหกรณ์ฯ จะได้มีหนังสือเชิญสมาชิกทุกท่าน

           - ในวันประชุมใหญ่สามัญ จะมีการเลือกตั้งกรรมการแทน

ตำแหน่งที่ว่างจำนวน  8  ตำแหน่ง ตั้งแต่เวลา 7.30 น. - 11.30 น.

           - การประชุมใหญ่สามัญ เริ่มตั้งแต่เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป

สมาชิกที่อยู่ในห้องประชุมใหญ่จะมีการจับรางวัลหลายรางวัล

ซึ่งรางวัลต่างๆ ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอุปการะคุณเช่นเดิม

           - อัตรา เงินปันผล    ร้อยละ  6.06

           - อัตรา เงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ  8.72

เงินปันผล-เฉลี่ยคืน แจ้งเป็นหนังสือวันจันทร์ที่ 21 พ.ย.59

และแจ้งให้ทราบ ในเว็บไซต์ ต่อไป

 

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

                                                สหกรณ์ฯ

 

หมายเหตุ  ก่อนหน้านี้สหกรณ์ฯ ยังไม่ได้แจ้งอย่างเป็นทางการว่า

จะประชุมในวันที่ 21 พ.ย.59 เพียงแต่ประมาณวันทำงานไว้ เนื่องจาก

เมื่อสิ้นปีบัญชีวันที่ 30 ก.ย.59  แล้ว  จะต้องมีกระบวนการทำงาน

ปิดงานทางบัญชีจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน จัดเตรียม

เอกสารหลักฐานให้กับผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และให้ผู้สอบบัญชี

รับรองงบการเงิน  เพื่อนำเสนอในที่ประชุมใหญ่พิจารณา 

                เมื่อผู้สอบบัญชี รับรองงบการเงินแล้ว สหกรณ์ฯ จึงได้

กำหนดวันประชุมใหญ่ และทำการคำนวณเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน

ตรวจสอบยอดเงินให้ถูกต้อง และแจ้งเป็นหนังสือถึงสมาชิกทุกท่าน

เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  และแก้ไขต่อไป

 

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2559