ทำไม? จึงไม่ได้เงินเฉลี่ยคืน
Posted: admin Date: 2016-12-11 19:48:56
IP: 115.87.121.58
 
 
 
 
 

 

เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด

 

        ข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 28

          กำหนดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี  เกี่ยวกับการจ่ายเงินเฉลี่ยคืน

ของยอดดอกเบี้ยเงินกู้ที่สมาชิกส่งชำระภายในปีบัญชีสหกรณ์  มีรายละเอียด  ดังนี้

          (1)  เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้วให้แก่สมาชิก ฯ

          (2)  เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ทำไว้กับสหกรณ์

ในระหว่างปี   เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงิน

หรือดอกเบี้ยในปีใด มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีนั้น

 

          ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ มีมติให้สหกรณ์ถือปฏิบัติตามข้อบังคับสหกรณ์

ดังกล่าว   หากสมาชิกไม่ส่งเงินงวดประจำเดือน  ไม่ชำระเงินงวดภายในวันทำการสิ้นเดือน

ของทุกเดือน หรือจะนำส่งเงินงวดที่ส่งชำระไม่ทัน นำส่งในเดือนถัดไปแล้วก็ตาม    สมาชิก

ก็จะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน ของปีที่ขาดส่งเงินงวดนั้น

 

           สรุป  สมาชิกจะต้องส่งเงินงวดตามสัญญาเงินกู้ที่กำหนด  หากขาดส่งเพียง 1 งวด

ในปีใด  จะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืนเฉพาะในปีที่ขาดส่งนั้น

 

           สำหรับ หน่วยงานส่วนภูมิภาค ที่ใช้บริการ ธนาคารกรุงศรีฯ สามารถโอนเงินผ่าน

เข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีฯ หรือนำเช็คเข้าธนาคารกรุงศรีฯ ของสหกรณ์ฯ โดยให้เช็ค

เคลียริ่งได้ทันในวันทำการสุดท้ายของวันสิ้นเดือน  หากเข้าไม่ทันภายในกำหนดเวลา จะ

ทำให้สมาชิกของหน่วยงานขาดส่งเงินงวดชำระหนี้ในงวดนั้นๆ ได้

 

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ