สหกรณ์เพิ่มวงเงินกู้ฉุกเฉิน ตามระเบียบใหม่.!.
Posted: admin Date: 2017-05-01 21:50:43
IP: 203.113.58.98
 
 
 
 
 

 

               ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 28 เม.ย.60
มีมติอนุมัติให้แก้ไขปรับปรุงระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินให้กู้แก่สมาชิกสหกรณ์
พ.ศ.2560 ซึ่งเพิ่มวงเงินกู้ประเภทฉุกเฉิน และเพิ่มวงเงินกู้สามัญ(สำหรับสมาชิกสมทบ)

ตามรายละเอียด และตารางสรุป ด้านล่างนี้

                   สรุป

               1. เงินกู้ฉุกเฉิน จากเดิม กู้ได้ 0.5 เท่าของเงินได้รายเดือน เป็น กู้ได้ 1 เท่าของเงินได้รายเดือน
แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งนี้ไม่เกิน 90% ของเงินค่าหุ้นที่มีอยู่กับสหกรณ์ ส่งหนี้คืนได้ภายใน  3 - 10 งวด

               2. เงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน จากเดิม กู้ได้ 2 เท่าของเงินได้รายเดือน ไม่เกิน 40,000 บาท
เป็น กู้ได้ 3 เท่าของเงินได้รายเดือน ไม่เกิน 60,000 บาท แต่ไม่เกิน 90% ของเงินค่าหุ้นที่มีอยู่กับสหกรณ์
กดเงินใช้ได้ตามสัญญาเงินกู้ 1 ปี

               3. เงินกู้สามัญ(สำหรับสมาชิกสมทบ)  ส่วนที่เพิ่มขึ้น ดังนี้
                   - ผู้กู้ที่เป็นสมาชิกสมทบ ต้องมีอายุไม่เกิน 57 ปี

                  กรณีกู้เงินสามัญเกิน 200,000 บาทขึ้นไป ดังนี้
                   - สมาชิกสมทบค้ำประกันสมาชิกสมทบได้ไม่เกิน 4 คน และทำงานกับต้นสังกัดมาแล้ว 5 ปี
                   - เป็นสมาชิกสมทบมาแล้วเป็นเวลา 6 ปี(ส่งเงินค่าหุ้น 72 งวด) กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท
                     ส่งคืนต้นเงินได้ไม่เกิน 90 งวด ทั้งนี้ ระยะเวลาส่งคืนไม่เกินอายุ 60 ปี
                   - เป็นสมาชิกสมทบมาแล้วเป็นเวลา 10 ปี(ส่งเงินค่าหุ้น 120 งวด) กู้ได้ไม่เกิน 400,000 บาท
                     ส่งคืนต้นเงินได้ไม่เกิน 120 งวด ทั้งนี้ ระยะเวลาส่งคืนไม่เกินอายุ 60 ปี
                   - วงเงินกู้ 300,000 บาทขึ้นไป ต้องทำประกันตามที่สหกรณ์จัดทำให้แก่สมาชิกในแต่ละปี
                     ตัวอย่าง สำหรับปี 2560 ค่าเบี้ยประกัน 290 บาท ต่อวงเงินกู้ 100,000 บาท  

                     วิธีคำนวณ 
                     ถ้ากู้เงิน 400,000 บาท = 400,000 x 290 / 100,000 = 1,160 บาท  แล้วคำนวณวันที่คุ้มครอง
                     นับจากวันที่รับเงินกู้ เช่น รับเงินกู้วันที่ 26 พ.ค.2560 ถึงวันที่ 30 ก.ย.60(วันสิ้นปี) รวม 128 วัน
                     คำนวณค่าเบี้ย   1,160 x 128 / 365 = 407 บาท (ปีบัญชีสหกรณ์ 1 ต.ค.59 - 30 ก.ย.60)
                   - สหกรณ์จะหักค่าเบี้ยฯ ณ วันที่จ่ายเงินกู้ เพื่อนำส่งบริษัทประกันที่รับการคุ้มครองต่อไป
                   - 
การประกันชีวิต(คุ้มครองเงินกู้) จะทำปีต่อปีตามยอดหนี้คงเหลือในวันสิ้นปี และหักค่าเบี้ยประกัน
                     ณ วันที่จ่ายเงินปันผลเฉลี่ยคืน เงินค่าเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทประกันในแต่ละปี

                   -  กรณี ถ้าในวันสิ้นปีหนี้คงเหลือไม่ถึง 300,000 บาท ไม่ต้องทำประกันฯ สำหรับปีถัดไป

 

         **สมาชิกสหกรณ์ที่กู้เงินฉุกเฉินกระแสรายวัน แม้จะชำระหนี้เงินกู้สัญญาเดิมไม่ถึงงวดที่กำหนด
            สามารถยื่นกู้เงินฉุกเฉินกระแสรายวัน ตามระเบียบใหม่นี้ได้

         **สมาชิกสมทบที่กู้เงินสามัญ แม้จะชำระหนี้เงินกู้สัญญาเดิมไม่ถึงงวดที่กำหนด สามารถยื่นกู้เงินสามัญ
            มากกว่าจำนวน 200,000 บาทขึ้นไป ตามระเบียบใหม่นี้ได้

 

แบบฟอร์มใหม่ เริ่มใช้ วันที่ 3 พ.ค. 2560 มี 3 แบบ ที่ใช้แทนแบบเดิม

                1.    คำขอกู้ฯ ฉุกเฉิน(แบบ สอ.รง.60-001)
       
                2.    คำขอกู้ฯ ฉุกเฉินกระแสรายวัน(แบบ สอ.รง.60-002)

                3.    คำขอกู้เงินสามัญ(แบบ สอ.รง.60-003)

           

ไปที่หน้าพิมพ์แบบฟอร์ม

 

 Ŵ  ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม