การโอนสมาชิกภาพ สมาชิกสมทบ เป็น สมาชิก สหกรณ์
Posted: admin Date: 2018-11-02 17:02:17
IP: 103.40.141.254
 
 
 
 
 

 

          กรณีที่มี สมาชิกสมทบ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด ได้สอบบรรจุเข้ารับราชการ

ในสังกัดกระทรวงแรงงาน  สามารถยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก เพื่อเปลี่ยนสถานภาพสมาชิกได้ 

          ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2561 ประกาศวันที่ 25 ต.ค. 2561

           “ข้อ 32 คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

               ฯลฯ         

     (3) เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำที่สังกัดกระทรวงแรงงาน หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 

     ฯลฯ

อนึ่ง สมาชิกสมทบ ซึ่งต่อมามีคุณสมบัติตามข้อ 32 (3) สามารถยื่นหนังสือขอเป็นสมาชิกต่อ
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ได้และเมื่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์สอบสวนและ
พิจารณาแล้วเห็นว่าสมาชิกสมทบรายนั้น มีคุณสมบัติของสมาชิกถูกต้องตามที่กำหนดในข้อ 32
ก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้ โดยนับอายุการเป็นสมาชิกต่อเนื่องและแจ้งให้สมาชิกรายนั้นรับทราบ”

 

 

สมัครสมาชิก

 

  •   01 ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ 
         
  •   02 แบบแจ้งที่อยู่ประกันภัย-สมาชิกใหม่ 
         
  •   03 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับผลประโยชน์ 
         
  •   04 คู่มือสมาชิกสหกรณ์