username(หมายเลขสมาชิกเต็มหลัก) : password(รหัสผ่าน) :

เรียนสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด โปร่งใส ตรวจสอบได้ สมาชิกสามารถตรวจสอบเงินฝาก ผ่านเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา...

ข่าวสหกรณ์


ดูทั้งหมด

 
       
 
 
 

     

ประเภทเงินฝาก ร้อยละ
ออมทรัพย์พิเศษ 2.50
ออมทรัพย์ 1.75

*ถอนมากกว่า 50,000 บาท โปรดแจ้งล่วงหน้า 1 วัน มีผลบังคับใช้ 1 เมษายน พ.ศ.2563

 

ประเภทเงินกู้ ร้อยละ หมายเหตุ  
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.40 มีเฉลี่ยคืน  
เงินกู้สามัญ มีผู้ค้ำประกัน 6.40 มีเฉลี่ยคืน
 
เงินกู้สามัญ ในทุนเรือนหุ้น 6.15 มีเฉลี่ยคืน
 

เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ

(ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดจำนอง)

4.00 ไม่มีเฉลี่ยคืน
ดอกเบี้ย 4.00 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มี.ค. 2564
เงินกู้พิเศษปันผลรายปี 6.00 ไม่มีเฉลี่ยคืน
 
เงินกู้พิเศษเพื่อสร้างสุขอเนกประสงค์
3.99 ไม่มีเฉลี่ยคืน

 (ดอกเบี้ย 3.99 ระยะเวลา 1 ก.พ. - 30 ก.ย. 2565)

เงินกู้เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพ 3.00 ไม่มีเฉลี่ยคืน

 

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินพิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิกฯ 3.00 ไม่มีเฉลี่ยคืน

 

 


ภาพกิจกรรม


ดูรูปภาพทั้งหมด